• darkblurbg

 

G.K.V. Ons Clubje wil bijdragen aan het feit dat onze leden met plezier kunnen korfballen en zich verder mentaal en sportief kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden we normen en waarden bij het beoefenen van de korfbalsport erg belangrijk.

G.K.V. Ons Clubje wil actief meewerken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het sportcomplex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, daar waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen.

G.K.V. Ons Clubje heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en onze commissies dragen deze gedragsregels actief uit. In het bijzonder de trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Uitgangspunt is dat men deze regels niet overtreedt!

 

Algemeen:

De gedragsregels geldt voor alle gebruikers van ons complex (dus voor leden, bezoekers, zowel voor senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers/coaches, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

 

Doelstelling:

G.K.V. Ons Clubje wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten korfballen.

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Om alle spelers voldoende uitdaging te bieden, zal er gestreefd worden naar het juiste competitie niveau van alle teams. Selectieteams spelen uiteraard op het hoogst haalbare niveau.

Door ontwikkeling van zowel het korfballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat G.K.V. Ons Clubje een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/coach/vrijwilliger bij G.K.V. Ons Clubje betrokken is, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels. De gedragsregels moet door iedereen bij G.K.V. Ons Clubje worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt van ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om moeten gaan en over wat we normaal en niet normaal vinden.

In de volksmond “Normen en Waarden” genoemd. Als mensen (spelers, trainers/coaches, ouders) zich niet aan de gedragsregels houden nemen we passende maatregelen!

 

Algemene gedragsregels:

G.K.V. Ons Clubje vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de korfbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het korfballen als op het gebruik en het betreden van het complex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Korfbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Zonder samenspel geen korfbal, maar zonder tegenstander ook geen korfbal.

 1. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 2. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 3. We tonen altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander, ook als deze een fout maakt.
 4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 5. Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 6. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 7. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 8. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex!

Ons sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat het netjes blijft.

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 2. Glas- en aardewerk zijn alleen toegestaan in de kantine en op het buitenterras, niet in de kleedlokalen, gangen, wc’s en op het grasveld buiten. Zorg er zelf voor dat de lege glazen, flesjes, etc. op de juiste plek in de kantine aan de bar terechtkomen.
 3. Zitten doen we op de stoelen, dus niet op tafels.
 4. Speelvelden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te korfballen, loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 5. Blijf achter de eventueel van toepassing zijde afbakeningen tijdens een wedstrijd.
 6. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 7. Parkeer geen auto voor het hek, welke toegang geeft tot ons sportcomplex.
 8. Parkeer ook geen auto op ons sportcomplex, tenzij de noodzaak dit toe moet laten.
 9. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 10. Matig je snelheid in de nabijheid van sportcomplexen.
 11. Op het sportcomplex dienen honden aan de lijn gehouden te worden en zijn niet toegestaan in de kantine.

 

Gedragsregels voor spelers:

De spelers zijn als leden van G.K.V. Ons Clubje het uithangbord van onze korfbalvereniging.

De speler!

 1. Is sportief en vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt zijn medespelers in het veld.
 2. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden, meldt zich tijdig af bij trainer/coach als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Bij de afmelding dient een gegronde reden opgegeven te worden. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer/coach of de speler al dan niet de volgende wedstrijd mag spelen.
 3. Is bij de training tijdig omgekleed aanwezig en heeft voorafgaand aan de training meegeholpen materialen neer te zetten.
 4. Is ruim van tevoren aanwezig bij thuiswedstrijden.
 5. Is bij uitwedstrijden aanwezig op het tijdstip van verzamelen zoals aangegeven door de trainer/coach.
 6. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van G.K.V. Ons Clubje.
 7. Toont respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer/coach en het publiek.
 8. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.
 9. Is zuinig op alle materialen van G.K.V. Ons Clubje en die van de tegenstander.
 10. Veegt vuile schoenen buiten de kantine en kleedkamer af.
 11. Het heeft de voorkeur dat spelers na training en de wedstrijd altijd douchen.
 12. Laat de kleedkamer schoon achter. Meldt aan de trainer/coach als er iets kapot is gegaan.
 13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring achter de bar, bij ouders of coach. Het achterlaten van spullen gebeurt op eigen risico.
 14. Helpt mee met het verzamelen/opruimen van materialen na de training en de thuiswedstrijd.
 15. Indien een speler tijdens de wedstrijd ernstig wangedrag vertoont, zal de betrokken speler door de coach hierop worden aangesproken.
 16. Draagt op de speelvloer in de sporthal geschikte zaalschoenen.
 17. Betreedt alleen de speelvloer in de sporthal als er getraind of gespeeld gaat worden.

 

Gedragsregels voor de trainer/coach:

Ook de trainer/coach zal zich aan voorgeschreven gedragsregels houden en heeft i.g.v. werken met jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd aan het bestuur van G.K.V. Ons Clubje;

De trainer/coach!

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 2. Toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, en tegenstanders.
 3. Is ruim van tevoren aanwezig bij thuiswedstrijden.
 4. Is bij uitwedstrijden aanwezig op het tijdstip van verzamelen zoals door zichzelf is aangegeven.
 5. Zorgt voor ontvangst van de coach (van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 6. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 7. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. Een mannelijke coach komt niet in de dameskleedkamer en andersom.
 8. Stelt het team verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer(s).
 9. Is verantwoordelijk voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal (kleding, ballen, pylonen, etc.) die de vereniging ter beschikking stelt.
 10. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van de wedstrijdadministratie. Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het trainen/coachen van een team.
 11. Plaatst of laat voor aanvang van de wedstrijd de korfbalpalen op de juiste wijze plaatsen. 
 12. Ruimt, of laat wedstrijdbenodigdheden opruimen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 13. Neemt deel aan de trainersbijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 14. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers. De trainer/coach krijgt deze wijziging door van de wedstrijdsecretaris.
 15. Rapporteert ruzie, wangedrag of andere problemen aan de TC (senioren) of JTC (jeugd), nadat hij eerst zelf heeft getracht dit gedrag aan te pakken en de spelers/ouders hierover geïnformeerd heeft.
 16. Brengt spelers passie bij voor het spel.
 17. Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en daarbij passende kleding dragen.

 

Gedragsregels voor de scheidsrechters:

De scheidsrechter!

 1. Fluit volgens de regels van de K.N.K.V.

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers/toeschouwers:

De ouder/verzorger/toeschouwer!

 1. Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen (spelers, scheidsrechters, trainers, coaches, tegenstanders, toeschouwers, kaderleden), op en om het veld.
 2. Blijft tijdens de veldwedstrijd achter de afrastering en/of buiten de lijnen van het veld, komt bij zaalwedstrijden niet op de speelvloer.
 3. Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en laat de coaching van het team over aan trainer/coach.
 4. Moedigt spelers positief en plezierig aan.
 5. Zorgt ervoor dat zoon/dochter t/m D jeugd op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd.
 6. Zorgt voor het op tijd afmelden van zoon/dochter t/m D jeugd voor een training of een wedstrijd.
 7. Ziet erop toe dat zoon/dochter t/m D jeugd respect toont voor de medespelers, trainers/coaches, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 8. Voldoet op tijd de maandelijkse contributie.
 9. Gaat zorgvuldig om met het sportcomplex van G.K.V. Ons Clubje.
 10. Is zich bewust van een mogelijke negatieve invloed van het eigen gedrag op de scheidsrechter.
 11. Maakt melding van eventuele gedragsproblemen (bijv. Autisme, ADHD, etc.)

 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan in eerste instantie altijd worden gemeld bij de Technische Commissie (TC) of de Jeugd Technische Commissie (JTC). In tweede instantie kan het bestuur van G.K.V. Ons Clubje hierop aangesproken worden.

 

Gedragsregels voor de vrijwilliger:

Voor alle vrijwilligers, wel of niet bij het korfbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragsregels. Ook van de vrijwilliger wordt een voorbeeld functie m.b.t. de gedragsregels verwacht. De vrijwilliger heeft i.g.v. werken met jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd aan het bestuur van G.K.V. Ons Clubje;

De vrijwilliger!

 1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 2. Neemt bij constatering van wangedrag en overtredingen ten aanzien van de gedragsregels contact op met de trainer/coach van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met bestuur van G.K.V. Ons Clubje.
 3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 5. Toont respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van G.K.V. Ons Clubje.

 

Gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie:

De onderstaande gedragsregels worden onderschreven door de negentig landelijke sportorganisaties die aangesloten zijn bij NOC* NSF. Alle kader vanaf 18 jaar dat werkt met jeugd heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd aan het bestuur van G.K.V. Ons Clubje;

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 8. De begeleider dient alert te zijn op schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie tegen de sporter. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Algemene gedragsregels t.a.v. het  gebruik van alcohol, tabak en drugs:

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Zeker in een vereniging waar veel kinderen lid zijn.

 1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is.
 2. Het drinken van alcoholische drank in de kantine is tijdens de jeugd wedstrijden in competitie verband niet toegestaan.
 3. Het is verboden te roken in de kantine, kleedkamers, de overige ruimtes en gebouwen op het sportcomplex van G.K.V. Ons Clubje. Het bestuur van G.K.V. Ons Clubje heeft de voorkeur dat er niet gerookt en gedronken wordt op het veld tijdens trainingen en/of wedstrijden.
 4. Drugsbezit en drugsgebruik is niet toegestaan en zal kunnen leiden tot sancties.
 5. Aan jeugd (lid of geen lid) onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

 

Sancties:

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden door het bestuur passende maatregelen genomen.

Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast, er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende oplossingen, die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de K.N.K.V.. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de K.N.K.V. een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler (of team) doorberekend.  Bij in gebreke blijven volgt een spelverbod.

 

Melding maken van een incident/voorval:

Als er een incident/voorval heeft plaatsgevonden kan je hiervoor een klacht indienen. Hiervoor kan je natuurlijk bij je teamleider terecht of je benaderd iemand van het bestuur, maar je kunt ook het klachten formulier invullen dat te vinden is onder het hoofdstuk Contact. Het bestuur pak deze melding dan zo spoedig mogelijk op en neemt contact met jou en/of je ouders op.