• darkblurbg

 

G.K.V. Ons Clubje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

G.K.V. Ons Clubje doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. G.K.V. Ons Clubje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

G.K.V. Ons Clubje is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit Privacy statement.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door G.K.V. Ons Clubje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Leden administratie;
 • Contributie inning;
 • Uitkomen in competitie verband;
 • Publicatie op Social media;
 • Werken met Jeugd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal G.K.V. Ons Clubje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres en Woonplaats;
 • Recente foto spelende leden;
 • Bankrekeningnummer;
 • Toestemming voor publicatie op Social Media;
 • Als u gaat werken met onze jeugd t/m 18 jaar vragen wij ook naar een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

Uw persoonsgegevens worden door G.K.V. Ons Clubje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door G.K.V. Ons Clubje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Leden administratie;
 • Publicatie op Social media;
 • Werken met Jeugd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal G.K.V. Ons Clubje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres en Woonplaats;
 • Toestemming voor publicatie op Social Media;
 • Als u gaat werken met onze jeugd t/m 18 jaar vragen wij ook naar een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

Uw persoonsgegevens worden door G.K.V. Ons Clubje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de periode die u als vrijwilliger aan G.K.V. Ons Clubje verbonden bent.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door G.K.V. Ons Clubje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, mededelingen en wedstrijdverslagen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal G.K.V. Ons Clubje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Uw e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door G.K.V. Ons Clubje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men de nieuwsbrief wil ontvangen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Registratie bij de K.N.K.V. / Sportlink.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

G.K.V. Ons Clubje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

G.K.V. Ons Clubje heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens G.K.V. Ons Clubje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren jaarlijks onze maatregelen;
 • Betreffende leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons secretariaat op te nemen via een mail naar secretariaat@gkv-onsclubje.nl of via het formulier “Melding klacht/conflict/incident” kunt u een klacht indienen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

De volledig publicatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt via deze Link opvragen.

 

Contactgegevens

G.K.V. Ons Clubje, gevestigd aan de Ekerdijk 210

Postadres: Bentstraat 49

7532 BA Enschede

email: secretariaat@gkv-onsclubje.nl